Revision history of "Co nen di Lao dong xuat khau Nhat Ban hay khong?"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:14, 17 September 2019Derneszvjp (talk | contribs). . (3,273 bytes) (+3,273). . (Created page with "Mức lương cao luôn đó là mối quan tâm hàng đầu của công nhân Việt Nam. đó là điều hiển nhiên của bất cú ai muốn có cuộc sống ổn đ...")